Privacy en persoonlijke gegevens

Privacy Policy Gebruik Persoonlijke gegevens DIKSPAINTPRODUCTS gebruikt uw persoonlijke gegevens om uw bestelling te verwerken. Alle klantgegevens worden door ons gebruikt en worden opgeslagen en verwerkt volgens de Richtlijn 95/46/EG inzake gegevensbescherming van het Europees Parlement en de Raad van 24 1995. Informatie U heeft het recht uw opgeslagen gegevens te corrigeren, verwijderen of blokkeren. Neem contact met ons op via de klantenservice. Vanwege handels-en fiscale bewaartermijnen, tot 10 jaar, is een annuleringsverzoek helaas niet mogelijk. Volgens de e-commerce-richtlijn 200/31/EC van het Europees Parlement en de Raad van 8.6.2000 gevallen treden op naar de plaats van het blokkeren van de gegevens. Veiligheid Persoonlijke gegevens Uw persoonlijke gegevens worden versleuteld met een 128 bit SSL-encryptie over het internet. We maken gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw gegevens tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of tegen toegang door onbevoegden. Openbaarmaking aan derden Uw informatie wordt gedeeld met derden, met inbegrip van uw huisadres en e-mailadres zonder uw uitdrukkelijke en herroepbare toestemming. Uitgesloten van deze, zijn onze dienstverlenende partners, de orderverwerking voor de transmissie van gegevens, zoals het personeel dat verantwoordelijk is voor de rederij en het personeel verantwoordelijk voor het verwerken van de betalingen. In deze gevallen is het volume van de verzonden gegevens alleen beperkt tot de noodzakelijke gegevens. Cookies In deze webshop zal de cookie informatie over de inhoud van uw winkelwagentje worden opgeslagen en kunnen worden geraadpleegd tijdens uw volgende bezoek. Als u zich bij ons aanmeldt of een bestelling plaatst, zullen uw klantgegevens worden opgeslagen Nieuwsbrief Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, slaan we uw e-mailadres op voor het doel van reclame, marktonderzoek en afmelden voor onze nieuwsbrief. Update na aanleiding van de AVG 25/05/18 Wellicht heeft u al eens gehoord over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel bekend onder de Engelse naam General Data Protection Regulation (GDPR). Simpel gezegd zorgt deze nieuwe Europese privacywet ervoor dat uw gegevens per 25 mei 2018 nog beter worden beschermd. We hebben daarom het DIKSPAINTPRODUCTS Privacy beleid aangepast. De belangrijkste wijzigingen Transparantie over het gebruik van uw gegevens wordt steeds belangrijker. Wij geven u daarom meer informatie over hoe wij uw data voor service en marketing doeleinden gebruiken. Ook hebben we uitgebreid beschreven wat uw nieuwe rechten zijn met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Zie hieronder ons aangepaste Privacy beleid voor meer informatie. Het gebruik van uw gegevens Als bedrijf willen wij u een zo aangenaam en adequaat mogelijke ervaring kunnen leveren. Op basis van uw gegevens kunnen wij bijvoorbeeld tijdens een telefoongesprek direct zien wat u besteld heeft om zodoende u advies te kunnen geven. Ook kunnen we wij preventief contact opnemen als we een fout zien in een bestelling. Ook kunnen wij u een nieuwsbrief sturen met blogs, aanbiedingen en productintroducties. Wat u kunt doen Bekijk hier uw overzicht met communicatievoorkeuren en pas deze aan waar nodig. Mocht u niets wijzigen, dan gaan we ervan uit dat u blij bent met uw huidige instellingen en de mails die u van ons ontvangt. Welke persoonsgegevens verzamelen wij? Wij verzamelen administratieve gegevens zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, en soortgelijke informatie. Deze verwerking is noodzakelijk om u de gevraagde producten te kunnen leveren. Ook gebruiken wij uw persoonsgegevens om nieuwsbrieven te sturen via de mail. Indien u deze niet meer wenst te ontvangen kunt u de instructies volgen zoals beschreven in elke nieuwsbrief. Met wie delen wij de persoonsgegevens? Wij delen de persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt met derden om transacties te vergemakkelijken en te autoriseren. Daarbij kan gedacht worden aan magazijn- en distributieleveranciers in verband met de levering van uw bestelling en aan betalingsdienstaanbieders. Ook kunnen wij uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan verwerkers die ons helpen met onze website en die onder contractuele vertrouwelijkheidsvereisten vallen en die zich houden aan de regels van de verordening. Om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen kunnen wij tevens de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens vrijgeven. In sommige gevallen kan de verwerking vereisen dat uw persoonlijke gegevens naar andere landen moeten worden verzonden. Denk hierbij aan onze e-mail software Mailchimp; s’werelds meest bekende en meest beveiligde mailsoftware. Welke veiligheidsmaatregelen passen wij toe? Wij gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen, inclusief geavanceerde technologie, om online verzamelde persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Wat zijn uw rechten? U heeft het recht op inzage, aanpassen en verwijderen van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat u uw gegevens gemakkelijk moeten kunnen krijgen om zo door te kunnen geven aan een andere organisatie. Om uw persoonsgegevens in te zien, te verwijderen of te corrigeren, of om het recht op dataportabiliteit uit te oefenen, stuurt u een e-mail naar D.A.VAN.WIJK@HETNET.NL vanaf het e-mail adres waarvan u deze informatie wilt weten of laat ons weten om welk e-mail adres het gaat. Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken behandelen. Welke cookies gebruiken wij? Om het gebruik van onze website voor u extra interessant te maken en om bepaalde functies te kunnen gebruiken, maken wij op meerdere pagina’s van onze site gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes, die op uw computer worden opgeslagen. Enkele van de door ons gebruikte cookies worden na beëindiging van de browsersessie, dus nadat uw browser is gesloten, weer gewist (zogenaamde session-cookies). Andere cookies blijven opgeslagen op uw computer en bieden ons en onze partnerbedrijven de mogelijkheid om uw browser bij het volgende bezoek te herkennen (persistente cookies). U kunt uw browser zo instellen dat u over het gebruik van cookies geïnformeerd wordt en dat u in elk geval afzonderlijk kunt besluiten deze te accepteren of het gebruik van cookies in dat geval of in het algemeen te weigeren. Indien u geen cookies accepteert, kan daardoor de functionaliteit van onze website worden beperkt. Hoelang bewaren we uw persoonlijke gegevens? Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang als deze nodig zijn om de activiteiten uit te voeren waarvoor wij de persoonlijke gegevens hebben verzameld. Mogelijk moeten we uw persoonlijke gegevens gedurende een langere periode bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wat kunt u doen als u een klacht heeft? Indien u van mening bent dat DIKSPAINTPRODUCTS uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, stuur dan een e-mail naar D.A.VAN.WIJK@HETNET.NL Privacy & Algemene voorwaarden


Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • DIKSPAINTPRODUCTS: de onderneming van DIKSPAINTPRODUCTS B.V., ongeacht onder welke handelsnaam zij handelt;
 • Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die onderdelen koopt via de website;
 • Overeenkomst: een overeenkomst tussen DIKSPAINTPRODUCTS en Koper;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een DIKSPAINTPRODUCTS systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de koper producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door DIKSPAINTPRODUCTS worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en DIKSPAINTPRODUCTS ;
 • Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de koper, als consument, gebruik kan maken van zijn wettelijke herroepingsrecht;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Dag: kalenderdag;
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de koper of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.
 • Producten: alle goederen, zoals onderdelen, accessoires en kleding, die door DIKSPAINTPRODUCTS worden aangeboden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, diensten, leveringen en werkzaamheden van DIKSPAINTPRODUCTS , van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 • Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal DIKSPAINTPRODUCTS voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangegeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij DIKSPAINTPRODUCTS zijn in te zien en dat zij op verzoek van de koper/handelaar zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifiek product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de koper zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 • Eventuele voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door DIKSPAINTPRODUCTS uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 • Wanneer door DIKSPAINTPRODUCTS gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop DIKSPAINTPRODUCTS de onderhavige voorwaarden toepast.
 • Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met DIKSPAINTPRODUCTS in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst en zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door DIKSPAINTPRODUCTS vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 • DIKSPAINTPRODUCTS behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 • In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de opdrachtgever en DIKSPAINTPRODUCTS gesloten overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de overeenkomst.

Artikel 3 – Aansprakelijkheid

 • DIKSPAINTPRODUCTS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door DIKSPAINTPRODUCTS en schade als gevolg van (contractuele) boetes, waaronder boetes wegens het niet halen van enige (op)levertermijn, ontstaan door verkrijgen, dan wel (al dan niet foutief) monteren van onderdelen verkregen op grond van een overeenkomst met DIKSPAINTPRODUCTS . Dit kan ook nimmer naar aanleiding van het ontvangen van feedback, dan wel uitspraken/advies m.b.t. uitvoering, producten en toepassingen. Advies of uitspraken van DIKSPAINTPRODUCTS m.b.t. uitvoering, producten en toepassingen dienen te allen tijde door de klant gecontroleerd te worden.
 • DIKSPAINTPRODUCTS geeft geen garantie omtrent de permanente of beveiligde toegang tot haar diensten. Daarom sluit , DIKSPAINTPRODUCTS voor zover wettelijk toegestaan, alle impliciete garanties en algemene voorwaarden uit. DIKSPAINTPRODUCTS is niet aansprakelijk voor enig verlies van geld, goodwill of reputatie, noch voor enig bijzondere, indirecte of gevolgschade voortkomend uit gebruik van de website door koper.

Artikel 4 – Het aanbod

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. Als DIKSPAINTPRODUCTS gebruik maakt van afbeeldingen, kan gebruik worden gemaakt van afbeeldingen die zeer nauw verbonden zijn aan de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten (bijvoorbeeld voor een ander type).
 • Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden DIKSPAINTPRODUCTS niet. In alle gevallen beslist DIKSPAINTPRODUCTS of sprake is van een (kennelijke) vergissing of (kennelijke) fout.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
  Dit betreft in het bijzonder:
 •          de staat van het onderdeel te weten ‘Nieuw’ of ‘Gebruikt’;
 •          de prijs inclusief belastingen;
 •          de eventuele kosten van aflevering;
 •          de omschrijving van het onderdeel;
 •          de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst.

4.5        Een samengestelde prijsopgave verplicht DIKSPAINTPRODUCTS niet tot het uitvoeren van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

Artikel 5 – De overeenkomst

 • De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 5.4, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt DIKSPAINTPRODUCTS onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft DIKSPAINTPRODUCTS passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van dat en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal DIKSPAINTPRODUCTS daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • DIKSPAINTPRODUCTS kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien DIKSPAINTPRODUCTS op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • DIKSPAINTPRODUCTS zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de koper de volgende informatie, schriftelijke of op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen of wijzen op de vindplaats van:
 1. het bezoekadres van de vestiging van DIKSPAINTPRODUCTS waar de koper op afspraak met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  • in geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering

Artikel 6 – Herroepingsrecht consument bij levering van onderdelen

 • Bij aankoop van producten heeft de koper, mits sprake is van een consumentenkoop, de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden tot veertien dagen, tenzij sprake is van een van de navolgende uitzonderingen. DIKSPAINTPRODUCTS mag de koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 • De in lid 6.1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de koper, of een vooraf door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 1. als de koper in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de koper, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. DIKSPAINTPRODUCTS mag, mits hij de koper hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;
 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de koper, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de koper, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
  • Tijdens deze termijn zal de koper zorgvuldig omgaan met het onderdeel en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het onderdeel wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de onderdelen met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verpakking en de gebruikte verzendverpakking (‘omdoos’) aan DIKSPAINTPRODUCTS B.V. retourneren, conform de door DIKSPAINTPRODUCTS verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  • De koper is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 6.3.
  • DIKSPAINTPRODUCTS zal na retourzending van de onderdelen het totaalbedrag van de bestelling zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping terug storten op het rekeningnummer van de koper.

Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de koper

 • Als de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit schriftelijk binnen de bedenktermijn of op andere ondubbelzinnige wijze aan DIKSPAINTPRODUCTS .
 • Zo snel mogelijk, maar binnen veertien dagen vanaf de dag volgend op de in lid 7.1 bedoelde melding, zendt de koper het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) DIKSPAINTPRODUCTS . Dit hoeft niet als DIKSPAINTPRODUCTS heeft aangeboden het product zelf af te halen. De koper heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 • De koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door DIKSPAINTPRODUCTS verstrekte redelijke en duidelijke instructie.
 • Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de koper.
 • De koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als DIKSPAINTPRODUCTS niet heeft gemeld dat de koper deze kosten moet dragen of als DIKSPAINTPRODUCTS aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de koper de kosten voor terugzending niet te dragen.
 • DIKSPAINTPRODUCTS hanteert een retourbeleid dat is gepubliceerd op de website.

Artikel 8 – Verplichtingen van Motorcycles United bij herroeping

 • Als DIKSPAINTPRODUCTS de melding van herroeping door de koper op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 • DIKSPAINTPRODUCTS vergoedt alle betalingen van de koper, inclusief leveringskosten door DIKSPAINTPRODUCTS in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen veertien dagen volgend op de dag waarop de koper hem de herroeping meldt. Tenzij DIKSPAINTPRODUCTS aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de koper aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 • DIKSPAINTPRODUCTS gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de koper heeft gebruikt, tenzij de koper instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de koper.
 • Als de koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft DIKSPAINTPRODUCTS de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet te vergoeden.
 • In het geval sprake is van een levering als bedoeld in 10.2 is DIKSPAINTPRODUCTS niet gehouden een retourzending te accepteren. De volledige afwikkeling van de herroeping vindt plaats tussen de koper en de klant van de koper.

Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht

De in 6.1 genoemde uitzonderingen op het herroepingsrecht geldt voor producten:

 1. die niet compleet, niet nieuw (gebruikt), niet origineel verpakt of vuil zijn door toedoen van de koper;
 2. die door DIKSPAINTPRODUCTS tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 3. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 4. wanneer deze na de levering op grond van hun geaardheid onlosmakelijk met andere goederen werden vermengd;
 5. die snel kunnen bederven of verouderen;
 6.    waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop DIKSPAINTPRODUCTS geen invloed heeft;
 7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken; en
 8. overeenkomsten voor de levering van verzegelde producten die omwille van de bescherming van de gezondheid of hygiëne niet voor teruggave geschikt zijn, wanneer hun verzegeling na de levering werd verwijderd.

Artikel 10 – Levering en uitvoering

 • Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan DIKSPAINTPRODUCTS kenbaar heeft gemaakt.
 • Indien levering plaatsvindt aan een consument in opdracht van een niet-consument (B2B2C of dropshippng), wordt geacht sprake te zijn van een levering aan niet-consument en is geen sprake van consumentenkoop.
 • indien levering van een besteld onderdeel onmogelijk blijkt te zijn, zal DIKSPAINTPRODUCTS het reeds betaalde bedrag door koper zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen terugstorten op rekening van de koper.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust vanaf het moment van verzending bij de koper, tenzij sprake is van consumentenkoop in welk geval het risico van verzending rust bij DIKSPAINTPRODUCTS .
 • DIKSPAINTPRODUCTS zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 • Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal DIKSPAINTPRODUCTS geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden met uitsluiting van enig recht op eventuele schadevergoeding.
 • Na ontbinding conform het vorige lid zal DIKSPAINTPRODUCTS het bedrag da de koper betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Artikel 11 – Betaling

Onderdelen worden pas verzonden na betaling tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Tot die tijd zijn de onderdelen gereserveerd voor koper met een maximale duur van 14 dagen. Mocht om welke reden dan ook het onderdeel toch niet meer voorradig zijn dan is DIKSPAINTPRODUCTS hier nimmer aansprakelijk voor.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

 1. De koper kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De koper kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De koper kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als DIKSPAINTPRODUCTS voor zichzelf heeft bedongen.

Artikel 13 – Overmacht

 • Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld of voor haar rekening komende omstandigheden, waaronder onder andere wordt verstaan:

(i)          overmacht van toeleveranciers van DIKSPAINTPRODUCTS ;

(ii)         overheidsmaatregelen;

(iii)        elektriciteitsstoring;

(iv)        storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten;

(v)         oorlog, oproer en rellen;

(vi)        natuurrampen, epidemieën en ziekte in het algemeen;

(vii)       werkbezetting;

(viii)      staking;

(ix)        algemene vervoersproblemen;

(x)         gehele of gedeeltelijke verovering of kolonisatie van de aarde door buitenaardse levensvormen of technologieën;

(xi)        de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden.

 • Indien door een dergelijke overmacht of omstandigheden die de normale gang van zaken binnen DIKSPAINTPRODUCTS belemmeren (bijvoorbeeld brand, transport- of arbeidsmoeilijkheden) tijdelijk of blijvend verhinderd is de overeenkomst uit te voeren, heeft DIKSPAINTPRODUCTS het recht om zonder enige aansprakelijkheid of schadevergoeding, ter haar keuze: – de uitvoering maximaal drie maanden op te schorten – de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder rechterlijke tussenkomst, door een schriftelijke mededeling te beëindigen.

Artikel 14 – Rechtskeuze en geschillen

 • Op de tussen koper en DIKSPAINTPRODUCTS gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen tussen koper en DIKSPAINTPRODUCTS worden beslecht door de bevoegde rechtbank in het arrondissement van vestiging van DIKSPAINTPRODUCTS tenzij regels van dwingend recht anders bepalen. Partijen kunnen overeenkomen een geschil voor te leggen aan de Stichting Geschillencommissie te Den Haag.
 • Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de koper zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan DIKSPAINTPRODUCTS heeft voorgelegd.
 • Uiterlijk 1 jaar nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 • Wanneer de koper, mits consument, een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is DIKSPAINTPRODUCTS aan deze keuze gebonden. Wanneer DIKSPAINTPRODUCTS dat wil doen, zal de koper binnen vijf weken na een daartoe door DIKSPAINTPRODUCTS schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt DIKSPAINTPRODUCTS de keuze van de koper niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Motorcycles United gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 • De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan DIKSPAINTPRODUCTS surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

Artikel 15 – Privacy en intellectuele eigendomsrechten

15.1      Deze website(s) is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, het ontwerp, de lay- out en de tekst auteursrechtelijk beschermt. Niets van deze website mag zonder toestemming van DIKSPAINTPRODUCTS worden gebruikt voor andere websites en/of voor andere doeleinden.

15.2      DIKSPAINTPRODUCTS verwerkt persoonsgegevens conform haar privacy statement en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.